Utskrift

Vi kan gjennomføre det som Statnett kallar "omfattende elektrifisering", det vil seia utfasing av fossil energi utan ein einaste ny vindturbin i norsk natur.

Delar av innlegget stod 22.03.2020 som innlegg i Namdalsavisa 

Energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås og andre vindkraftforkjemparar gir ofte urealistiske tal på kor mykje fossil energi som må bli erstatta. Når Brandsås i innlegg 19. mars i Namdalsavisa, skriv at Noreg har 50% fossil energibruk som må bli erstatta av fornybar energi, så er det misvisande. Ein del av dette er råvarer til industrien. For å erstatte kol til smelteverka er det foreløpig berre biokol som duger. Når det gjeld resten, så anslår Statnett at ein kan gjennomføre «omfattende elektrifisering» med ca 40 TWh[i], som skal erstatte 95 TWh fossil energi. Dette er mogleg fordi elektristet har langt høgare effektivitet enn fossil energi. Statnett har rekna med 12 TWh elkraft til elektrifisering av sokkelen. Dette er sterkt omdiskutert som klimatiltak, så om vi ser bort frå sokkelen, treng vi  berre 40 -12 = 28 TWh ny fornybar energi i Noreg for å gjennomføre «omfattende elektrifisering». Dette kan vi skaffe utan ein einaste ny vindturbin i norsk natur! Dette kan skje slik:

Eit scenario for elektrisitet i 2030 og 2040.
Energien vist som TWh (dagens elproduksjon er ca 145 TWh).           

2030

2040

 Kommentar

 Tiltak

10

30

Frigjort/ny energi

Sparing i bygg. (Regjeringa lover 10 TWh i 2030)[ii]

5

10

Frigjort energi

Energieffeffektivisering/sparing i industri og anlegg

8

15

Ny energi

Rehabilitering gamle kraftverk[iii]

5

7

Ny energi

Klimaendring (i følgje NVE)[iv]

-2

-4

Tapt energi

Revisjon av gamle kraftkonsesjonar[v]

10

10

Ny energi

Kraftverk under bygging.

14

14

Eksisterande

Dagens kraftoverskot i følgje Statkraft[vi]

-0,6

-10

Tapt energi

Nedlegging av vindkraft når konsesjonar går ut

49,4

71

Tilgjengeleg ny/frigjort fornybar elkraft

 

-20,4

-28

Utfasing av fossil energi («omfattende elektrifisering»)

29

43

Tilgjengeleg for industri, eksport, ytterlegare elektrifisering

Dette er ikkje eksakte tal, men konservative anslag.

I tillegg kan vi leggja til sterkt auka produksjon av biogass som kan erstatte fossil energi på område det er vanskeleg med elektrisitet direkte.

Er det dyrt med energieffektivisering?

I 2013 anslo ENOVA at det vil koste ca 1 milliard kroner å investere i tiltak for å redusere energibruken med 1 TWh. Opp mot dette kan vi setja ny vindkraft. Trønderenergi anslo 8,5 millionar pr installert MW i vindkraftanlegg på Svarthammaren i Orkland (2019). Reknar vi på Trønderenergis tal, kjem vi til ca 2,7 milliardar for 1 TWh. Med andre ord, det er veldig mykje dyrare med ny vindkraft enn tiltak for å spare energi. På tide at NTE flyttar fokus frå vindkraft til energisparing?

Naturvernforbundet i Trøndelag

Mads Løkeland-Stai og Magne Vågsland

 

Referansar

[i] Slik kan Norge bli et elektrisk samfunn, 22.03.2019, https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/slik-kan-norge-bli-et-elektrisk-samfunn/

[ii] Granavoldenplattformen: «Realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.» https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf
Hvorfor vinner vindkraft når det er store mengder energi å hente i byggene våre? Seniorrådgiver Ann Kristin Kvellheim (Sintef) og professor Inger Andresen (NTNU), Forskersonen, 19.05.2019  https://forskersonen.no/energi-kronikk-meninger/hvorfor-vinner-vindkraft-nar-det-er-store-mengder-energi-a-hente-i-byggene-vare/1337765

[iii] Increased generation from upgrading and extension projects. L. Lia and A. Killingtvedt, NTNU, Hydropower and Dams, issue 4, 2017.   https://hydrocen.blog/wp-content/uploads/2019/01/Increased-generation-from-upgrading-and-extension-projects.pdf?fbclid=IwAR0dWvIJAMkozMbgFn69VMCsGSPexXWfbp1pPEiShkFSTZISUZisB8ax7cQ

[iv] Et væravhengig kraftsystem - og et klima i endring, NVE-rapport 85/2015. http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_85.pdf

[v] Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022, Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering, NVE-rapport 49/2013. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M49/M49.pdf

[vi] «I et normalår produserer vi 14 TWh mer enn vi bruker, sier Rynning-Tønnesen» Enerwe 24.01.2020. https://enerwe.no/fornybar-klima-statkraft/det-er-vanskelig-a-se-for-seg-at-vi-far-null-ny-vindkraft/350559?