27.05.2019 Sendte Naturvernforbundet i Trøndelag klage på MTA-plan og utsetting av konsesjon for Stokkfjellet vindkraftanlegg i Selbu.

Konklusjonen er:

  1. MTA-planen og forlenging av anleggskonsesjonen må bli avviste med grunnlag i vesentlege manglar når det gjeld vurdering av naturmiljø (naturmangfaldlova § 7 og § 9) og mangel på lovpålagde tiltak mot forureining (forurensningslova §§ 38-47 og naturmangfaldlova § 26a).
  2. Det må ikkje bli gjeve oppstart til bygging av anlegget under behandling av klagesaka.
  3. Det må bli gjennomført ei ny og omfattande konsekvensutgreiing for påverknad på naturmangfaldet