D
et er størst verdi, og ingen naturinngrep, på den energien du frigjer ved sparing og energieffektivisrering

Den 25. juni presenterte NRK forskning som viser at utbygging av vindkraft til lands i Norge ikke er nødvendig hvis man satser på oppgradering av allerede eksisterende vannkraftverk. Forskningen var gjort av HydroCen ved NTNU, et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi som leverer kunnskap til norsk vannkraftsektor.

Den 28. juni publiserte olje - og energiminister Freiberg et innlegg der han hevder at NRK-innslaget var «misvisende og presenterte feilaktige og unyanserte påstander om nasjonal ramme for vindkraft og potensialet for oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon».

Hvorfor bruker en statsråd tid og ressurser i sommerferien til å gå ut med en pressemelding fra regjeringen som sår tvil om forskningsresultater fra et seriøst forskningsmiljø?

Professor Leif Lia ved HydroCen har gjort et viktig arbeid med å gjennomgå hva vi kan få ut ved oppgradering av eksisterende kraftverk. De kom til at det er mulig å oppnå 22-30 TWh energi ved oppgradering og noe utviding. Det er like mye strøm som all planlagt vindkraft på land.

Metoden de brukte var å gå gjennom de 20 siste gjennomførte opprustnings- og utvidelsesprosjekter på store, norske vannkraftverk. Utregningene viser at produksjonen økte med i sum 23 prosent i de undersøkte prosjektene. Kraftverkenes produksjonsøkning varierte fra seks til 60 prosent. De tok ikke med de to beste prosjektene, for at ikke prosjektene med svært stor tilførsel av «nytt» vann skulle trekke gjennomsnittet for høyt opp.

Vi reagerer på at Freiberg åpent går ut mot en navngitt forsker på denne måten. Freiberg hevder at de tallene forskningsmiljøet kommer med er urealistiske, og viser til NVE som i årevis har operert med bare seks TWh for oppgradering av vannkraft. Dette er langt lavere enn det mulighetene tilsier og uten at en tilsvarende systematisk gjennomgang er gjort av NVE.

Det er svært viktig å se på hvordan vi gjennom ener-gieffektivisering av forbruk og produksjon kan få nok fornybar kraft til å erstatte fossil energi med fornybar energi i Norge. Vi kan ikke akseptere enda flere hodeløse vindkraftutbygginger i norsk natur. Det er derfor svært viktig med gode tall på energieffektivisering, og vilje til å gjennomføre det.

Hva som er mulig å oppnå uten uakseptable inngrep i vår sårbare vassdragsnatur, får vi bare vite gjennom systematisk og individuell gjennomgang av de ulike kraftverkene. Inntil det er gjort, må vi tillate oss å ha en åpen vurdering. Vår vurdering, etter å ha gått gjennom HydroCen sin forskning, er at 15 TWh kan være et fornuftig anslag for hva man kan oppnå med nye turbiner, gene-ratorer, tiltak i tunneler etc, uten uakseptable inngrep i vassdraga. Men hva som er mulig og akseptabelt, må bli vurdert for hvert kraftverk.

Isteden for å gå ut mot forskere på denne måten, så oppfordrer vi departementet til å engasjere HydroCen til systematisk gjennomgang av kraftverk i Norge. Det for å få en bedre oversikt over mulighetene for oppgraderinger og få kvalitetssikrede tall. Det må også nevnes at skattesystemet gjør det vanskelig å oppgradere vannkraftverk. De betaler nå 59 prosent i skatt for oppgradering og øking av strømproduksjon, mens vindkraftindustrien slipper unna med 22 prosent.

Hvorfor regjeringen ikke ønsker en diskusjon rundt spørsmålet om oppgradering av gamle kraftverk, som kanskje kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft på land, kan man jo bare lure på?

 

Alette Sandvik og Mads Løkeland-Stai, Naturvernforbundet i Trøndelag